Sök

Allmänna villkor

 1. Avgifter utgår enligt Leverantören vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).
 2. Betalning görs mot faktura (normalt 10 dagar).
 3. Har inte fast pris avtalats äger Leverantören rätt att löpande justera priset. Leverantören äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om höjningen är hänförlig till omständigheter som ligger utanför Leverantörens kontroll och som påverkar kostnaden för den avtalade tjänsten.
 4. Leverantören förbehåller sig rätten till prishöjning. Avgiftshöjningar skall skriftligen meddelas Kunden minst trettio (30) dagar i förväg. Detta kan ske via e-post eller genom anslag på Leverantörens hemsidor. Avgiftssänkningar behöver inte meddelas Kunden i förväg. Prisförändring av timtaxa behöver ej meddelas kund i förväg.
 5. Om inte annat följer av avtalet, medger härigenom Kunden att Leverantören äger rätt att debitera avgifter då tjänsten är driftfärdig eller från det datum då Kunden börjat utnyttja tjänsten.
 6. I det fall Leverantören har utnyttjat sin rätt enligt punkt 8 nedan, och stängt av kundens tjänst, föreligger ingen återbetalningsskyldighet.
 7.  Om inte annat avtalats faktureras timkostnader i efterskott och fasta avgifter årsvis i förskott. Fakturan skall anses ha kommit Kunden tillhanda senast fem (5) arbetsdagar efter att fakturan avsänts till av kunden uppgiven adress. Ny kund faktureras alltid i förskott oavsett beställningens art eller storlek 
 8. Kunden skall betala till det konto och före det förfallodatum som anges i fakturan. Betalning skall anses ha fullgjorts då betalningen är Leverantören tillhanda.
 9. Har full betalning inte skett senast tio (10) dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Leverantören rätt att med omedelbar verkan stänga av avtalade Tjänster tills full betalning sker.
 10. Har Tjänst eller arbete avslutats på grund av utebliven betalning utgår en särskild öppningsavgift motsvarande en (1) timmes arbetstid enligt vid tillfället gällande prislista.
 11. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta förfallodagen till dess full betalning sker. Leverantören äger även rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter.
 12.  Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst eller bokad tid på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet. Om Kunden uteblir från ett bokat möte utan att meddela detta innan debiteras mötes- och förberedelsetid enligt gällande timtaxa.
 13. Om Kunden byter faktureringsadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Leverantören.
 14. Kunden skall snarast meddela Leverantören om en faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 7 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot fakturan.